PROGRAMS

PROGRAM

SCHEDULE


TIME PROGRAM NAME
05:30 am - 06:30 am හරි පුදුම ඉස්කෝලේ
07:00 am - 09:00 am සිද්දමුල්ල
09:00 am - 11:00 am කතා Ministry
11:00 am - 01:00 pm ඒ කාලේ සින්දු
01:00 pm - 04:00 pm එකට එක
04:00 pm - 06:00 pm හැන්දෑ වී
06:15 pm - 07:00 pm සාදු නාද
07:00 pm - 10:00 pm මන්දාරම් හැන්දෑව
10:30 pm - 05:30 am සම්බුදු පිරිත

TIME PROGRAM NAME
05:30 am - 06:30 am හරි පුදුම ඉස්කෝලේ
07:00 am - 09:00 am සිද්දමුල්ල
09:00 am - 11:00 am කතා Ministry
11:00 am - 01:00 pm ඒ කාලේ සින්දු
01:00 pm - 04:00 pm එකට එක
04:00 pm - 06:00 pm හැන්දෑ වී
06:15 pm - 07:00 pm සාදු නාද
07:00 pm - 09:00 pm මන්දාරම් හැන්දෑව
09:15 pm - 10:30 pm සිකුරු තරුව
10:30 pm - 05:30 am සම්බුදු පිරිත

TIME PROGRAM NAME
05:30 am - 06:30 am හරි පුදුම ඉස්කෝලේ
07:00 am - 09:00 am සිද්දමුල්ල
09:00 am - 11:00 am කතා Ministry
11:00 am - 01:00 pm ඒ කාලේ සින්දු
01:00 pm - 04:00 pm එකට එක
04:00 pm - 06:00 pm හැන්දෑ වී
06:15 pm - 07:00 pm සාදු නාද
07:00 pm - 09:00 pm මන්දාරම් හැන්දෑව
09:15 pm - 10:30 pm සිකුරු තරුව
10:30 pm - 05:30 am සම්බුදු පිරිත

TIME PROGRAM NAME
05:30 am - 06:30 am හරි පුදුම ඉස්කෝලේ
07:00 am - 09:00 am සිද්දමුල්ල
09:00 am - 11:00 am කතා Ministry
11:00 am - 01:00 pm ඒ කාලේ සින්දු
01:00 pm - 04:00 pm එකට එක
04:00 pm - 06:00 pm හැන්දෑ වී
06:15 pm - 07:00 pm සාදු නාද
07:00 pm - 10:00 pm මන්දාරම් හැන්දෑව
10:30 pm - 05:30 am සම්බුදු පිරිත

TIME PROGRAM NAME
05:30 am - 06:30 am හරි පුදුම ඉස්කෝලේ
07:00 am - 09:00 am සිද්දමුල්ල
09:00 am - 11:00 am කතා Ministry
11:00 am - 01:00 pm ඒ කාලේ සින්දු
01:00 pm - 04:00 pm එකට එක
04:00 pm - 06:00 pm හැන්දෑ වී
06:15 pm - 07:00 pm සාදු නාද
09:00 pm - 10:30 pm මේ මම ද
09:00 pm - 10:10 pm මන්දාරම් හැන්දෑව
10:30 pm - 05:30 am සම්බුදු පිරිත

TIME PROGRAM NAME
05:30 am - 06:30 am හරි පුදුම ඉස්කෝලේ
07:00 am - 08:00 am ජීවිතයට බුදු බණ
08:00 am - 10:00 am දන්න දෙන්නෙක්
10:00 am - 05:00 pm සින්දු සති අන්තය
05:00 pm - 06:00 pm V Sports Center
06:00 pm - 09:00 pm මායා නියාමය
06:15 pm - 07:00 pm සාදු නාද
10:30 pm - 05:30 am සම්බුදු පිරිත

TIME PROGRAM NAME
07:00 am - 08:00 am ජීවිතයට බුදු බණ
08:00 am - 10:00 am ඉරිදාලංකාරය
10:00 am - 04:00 pm සින්දු සති අන්තය
04:00 pm - 06:00 pm V Unplug Zone
06:15 pm - 07:00 pm සාදු නාද
07:00 pm - 09:00 pm සමුල්ලාසනය
09:15 pm - 10:30 pm සිකුරු තරුව
10:30 pm - 05:30 am සම්බුදු පිරිත